• Mrs. Pheroza Godrej
  • Dr. Vrajesh Udani
  • Dr. Eddie Bharucha
  • Mr Aamir Khan
  • Mr Ashok Kurien